Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Denim-Trend gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Denim-Trend of overeenkomsten gesloten met Denim-Trend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 3: Persoonsgegevens

 • Denim-Trend zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
 • Denim-Trend neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 4: Prijzen

 • De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • Bezorgkosten en handelingskosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt tijdens de bestelling kenbaar gemaakt.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaald de koper de prijs voor het product op het moment van de bestelling.
 • De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 5: Betaling

De getoonde producten kunnen per vooruitbetaling en achteraf betalen besteld worden. De vooruitbetalingen kunnen op de volgende manieren worden voltooid worden:

 • Vooraf betalen: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Denim-Trend wordt bijgeschreven.
 • Creditcard: Na ontvangst van autorisatie door de betreffende creditcard maatschappij worden de goederen verzonden. Denim-Trend maakt hiervoor gebruik van Mastercard en VISA
 • Paypal: Na ontvangst van autorisatie door Paypal worden de goederen verzonden.
 • iDeal: Na ontvangst van autorisatie door de gekozen bank worden de goederen verzonden,

Voor achteraf betalen kan de volgende betaalwijze gekozen worden:

 • Afterpay: bij deze betaalwijze worden de artikelen betaald na ontvangst van de goederen, indien er artikelen retour ontvangen zijn worden deze ook niet berekend (www.denimtrend.nl/afterpay).

Artikel 6: Levering

 • De door Denim-Trend opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten betaald – en gereed zijn voor verzending.
 • Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Denim-Trend behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Denim-Trend daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Denim-Trend de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Denim-Trend te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Denim-Trend.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • Niet betaalde goederen blijven eigendom van Denim-Trend Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszinds beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Denim-Trend opgeïst worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Denim-Trend om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.
 • De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de koper over.

Artikel 9: Communicatie

 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Denim-Trend dan wel tussen Denim-Trend en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Denim-Trend, is Denim-Trend niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Denim-Trend ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Denim-Trend gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Denim-Trend kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Denim-Trend geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Denim-Trend garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12: Garantie

 • Voor door Denim-Trend geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Denim-Trend vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

Artikel 13: Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen (uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending).

Artikel 14: Diversen

 • Denim-Trend/ 3-Trend is gevestigd te Boxtel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nr. 17217749. Het BTW-identificatienummer is NL 1485.64.100.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Denim-Trend/3-Trend, Rechterstraat 52, 5281 BX, Boxtel.
 • Denim-Trend streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.